Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Наименование на групата: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

Ръководител: Мария Велева