Search

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда с ръководител Илияна Андреева:

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЛАПТОПИ, получени по проекта по Дейност 1, които бяха раздадени, за да се използват по време на онлайн обучението:


ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ 2  „Обучение  на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“:

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА ИЛИЯНА АНДРЕЕВА

 

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЕВА:

 

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА: