Състав


Поименният състав на членовете на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“ :

  1. Радина Христова – младши експерт в дирекция „СДЗС“ в община „Сливен“;
  2. Радостина Асенова Михайлова – родител на ученик от I и IV клас;
  3. Иванка Спиридонова Димитрова – родител на ученик от III клас;
  4. Сандо Добрев Василев – родител на ученик от VI клас;
  5. Божанка Христова Миланова – родител на ученик от IV клас;

Резервни членове:

  1. Иринка Иванова- старши счетоводител в община „Сливен“;
  2. Донка Михайлова Андонова- родител на ученик от III клас;
  3. Сашо Стоянов Йорданов – родител на ученици от III и V клас;
  4. Желка Илиева Йорданова–родител на ученик от VI a клас ;
  5. Добри Юлиянов Добрев- родител на ученик от VI б  клас.

На 03.09. 2019 г. Председателят Найден Господинов Стоянов –родител на ученик от VII а клас, поради това че ученикът завършва основното си образование през учебната 2018/2019 г. се заменя с Радостина Асенова Михайлова – родител на ученик от IV клас;

Протоколчикът Радостина Асенова Михайлова – родител на ученик от IV клас, поради това че е избрана за председател се заменя с Иванка Спиридонова Димитрова– родител на ученик от III клас;

Представителят Ганчо Щилиянов Ганчев –родител на ученик от VII а клас, поради това че ученикът завършва основното си образование през учебната 2018/2019 г. се заменя с Божана Христова Миланова – родител на ученик от IV клас.

На заседание  на обществения съвет на 25.01.2017 г  към ОУ „Найден Геров“ са избра единодушно за Председател: Найден Господинов Стоянов и на 26.06.2018 г.  за Секретар: Радостина Асенова Михайлова.

Представители на ученическото самоуправление: в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата са определени представители на ученическото самоуправление в обществения съвет към ОУ „Найден Геров“, които да участват с право на съвещателен глас в заседанията на съвета за учебната 2019-2020 г., както следва:

1. Теодор Стоянов Недев – VII а

2.  Ваня Асенова Асенова –  VII а

3. Ангел Христов Колев – VII а

      В изпълнение на чл. 266 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 23, ал. 1 от Правилника за създаването, устрайството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, Обн. Д.В. бр. 75 от 27 септември 2016 г., ни бе предложен Щилян Димитров Ганчев като представител от Училищното настоятелство, който да участва с право на съвещателен глас в заседанията на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“.