Search

Състав


Поименният състав на членовете на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“ : 

  1. Димитър Андреев – кмет на с. Гавраилово, представител на Община Сливен;
  2. Мария Илиева– родител на ученик от III клас (председател);
  3. Станка Петкова– родител на дете от ПГ (секретар);
  4. Димитър Стоянов– родител на ученик от II клас (член);
  5. Руси Русев – родител на ученик от V клас (член).

Резервни членове:

  1. Ина Николова- гл. експерт в дирекция ОКВО – резервен член на Община Сливен;
  2. Донка Петкова- родител на ученик от II клас;
  3. Иванка Спиридонова- родител на ученик от III клас;
  4. Еленка Ташкова- родител на ученик от VI клас;
  5. Добри Стойков- родител на ученик от VI клас.
На заседание  на обществения съвет на 09.01.2020 г. към ОУ „Найден Геров“ са избра единодушно за Председател: Мария Илиева и за Секретар: Станка Петкова.

Представители на ученическото самоуправление: в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата са определени представители на ученическото самоуправление в обществения съвет към ОУ „Найден Геров“, които да участват с право на съвещателен глас в заседанията на съвета за учебната 2019-2020 г., както следва:

1. Теодор Стоянов Недев – VII а

2.  Ваня Асенова Асенова –  VII а

3. Ангел Христов Колев – VII а

      В изпълнение на чл. 266 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 23, ал. 1 от Правилника за създаването, устрайството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, Обн. Д.В. бр. 75 от 27 септември 2016 г., ни бе предложен Щилян Димитров Ганчев като представител от Училищното настоятелство, който да участва с право на съвещателен глас в заседанията на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“.