Непедагогически персонал

Миглена Иванова Енчева- Счетоводител

Славка Кондева Йорданова- Завеждащ административна служба

Диана Николова Петрова- Образователен медиатор