najdengerov

Обява за Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“ по Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Обява за Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“

 

Обява за процедура по НП „Подрепа на оразователните медиатори и социалните работници“

ОУ „Найден Геров“, с . Гавраилово обявява процедура за назначаване на двама образователни медиатори:

линк към процедурата.

Отпускане на еднократна помощ от 300 лв. на родителите на деца, записани в първи клас за учебната 2021/2022 г. в ОУ „Найден Геров“

Уважаеми родители, информираме Ви, че ако имате ученик/ци, записани в първи клас в ОУ „Найден Геров“, за възможността да им бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Средствата се отпускат независимо от семейните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Отпуска се след подаване на заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“, в срок до 15 октомври 2021 г., като се прилагат удостоверение, издадено от ОУ „Найден Геров“, че детето е записано в първи клас и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Удостоверение може да получите всеки ден на място в училището от 8:00 до 16:00 часа. Заявлението може да изтеглите от тук.

Обяви за прием на документи за двама Експерти „Образователни дейности“по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

1. Обява Експерт  „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на  децата и учениците от етнически малцинства за изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

2. Обява експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

„Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“- НАУЧИ КАК….

  

 

 

 

       Интернет страница на ГДПБЗН-МВР


Резултати от класиране в Националния конкурс за фотография „Фотоприказки” – Кърджали 2020

Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Уважаеми родители, във връзка с намаляване на заболевоемостта в Община Сливен и писмо на РЗИ-Сливен, Ви уведомяваме:

Тестването на учениците от 1 до 7 клас, да бъде преустановено, считано от 18.03.2022 г. Всички ученици трябва да се завърнат присъствено на училище.

Уважаеми родители, във връзка с намаляване на заболевоемостта в Община Сливен към 25.02.2022 г. Ви уведомяваме:

Въвеждане на присъствено обучение, считано от 28.02.2022 г. на учениците от V до VII клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен. За всички останали ученици, за които нямаме писмено съгласие от родител за тестване, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 16.02.2022 г. Ви уведомяваме:

I. Да продължи присъственото обучение на учениците от I до IV клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

II. Въвеждане на присъственото обучение на учениците от V и VII клас от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г., за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

III. Въвеждане на обучение в електронна среда, считано от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г., включително на учениците от VI клас.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 07.02.2022 г. Ви уведомяваме:

I. Въвеждане на присъствено обучение, считано от 07.02.2022 г. на учениците от I до IV клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

II. Въвеждане на обучение в електронна среда, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., включително на учениците от V до VII клас на ротационен принцип, както следва:

  • В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за учениците от VIа, VIб клас;
  • В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за учениците от Vа, Vб, VIIа, VIIб клас.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 03.01.2022 г. Ви уведомяваме:

1. Възобновява се тестването на учеииците в училище. Първото тестване ще бъде на 05.01.2022 г., а следващото съответно на 10.01.2022 г.

2. За всички останали ученици,за които няма декларирано писмено съгласие от родител, продължават да се обучават в електронната платформа Google classroom.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

1. Въвеждаме присъствено обучение, считано от 06.12.2021 г. на учениците от I до VII клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

2. За всички останали ученици,за които няма декларирано писмено съгласие от родител, продължават да се обучават в електронната платформа Google classroom.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

От 2 ноември до 15 ноември всички ученици в Община Сливен ще провеждат обучението си от разстояние в електронна среда. Учебните занятия в ОУ „Найден Геров“ ще се провеждат с утвърденото седмично разписание за първи учебен срок, в електронната платформа „Google classroom”.

График на часовете:oo

  • За периода/01.11.2021 г. – 15.11.2021 г. / за I-VII клас
  • Учебните занятия започват:

-        I-IV клас – 9:00 ч.;

-         V, VI, VII клас – 8:00 ч.

и завършват съгласно седмично разписание:

Дневно разписание на учебните часове  в условия на обучение в електронна среда от разстояние

І-ІV клас

Учебен час

Междучасие

1

09.00-09.20

09.20-09.30

2

09.30-09.50

09.50-10.10

3

10.10-10.30

10.30-10.40

4

10.40-11.00

11.00-11.10

5

11.10-11.30

11.30-11.40

6

11:40-12:00

І-ІV клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/

Час

Дейности

ОБЯД

12.00-12.30

1. Организиран отдих и физическа активност

12.30-12.50

2.Самоподготовка

12.50-13.10

3. Самоподготовка

13.20-13.40

4.Занимания по интереси

13.40-14.00

5. Занимания по интереси

14.00-14.20

6.Организиран отдих и физическа активност

14.20-14.40

V -VІІ клас

Учебен час

Междучасие

1

08.00-08.30

08.30-08.40

2

08.40-09.10

09.10-09.30

3

09.30-10.00

10.00-10.10

4

10.10-10.40

10.40-10.50

5

10.50-11.20

11.20-11.30

6

11:30-12:00

12:00-12:10

7

                12:10-12:40

V -VІІ клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/- 1 вариант

Час

Дейности

ОБЯД

12.00-12.30

1. Организиран отдих и физическа активност

12.30-13.00

2.Самоподготовка

13.00-13.30

3. Самоподготовка

13.40-14.10

4.Занимания по интереси

14.10-14.40

5. Занимания по интереси

14.40-15.10

6.Организиран отдих и физическа активност

15.10-15.40

 

 

V -VІІ клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/- 2 вариант

Час

Дейности

ОБЯД

12.40-13.10

1. Организиран отдих и физическа активност

13.10-13.40

2.Самоподготовка

13.40-14.10

3. Самоподготовка

14.20-14.50

4.Занимания по интереси

14.50-15.20

5. Занимания по интереси

15.20-15.50

6.Организиран отдих и физическа активност

15.50-16.20

 

 

При проблеми с платформата „Google classroom“ или в електронния дневник „Школо“, учениците и родителите могат да се обръщат към класните ръководители.

Понеделник – 1 ноември – Денят на народните будители, е празничен и неучебен за всички в системата на образованието.

Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“- с. Гавраилово.

План-прием за учебната 2021-2022 г.

Училищен план-прием за учебната 2021-2022 г.

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

09.11     16.00ч. Български език и литература                – ООП V-VІІ

2.

10.11     16.00ч. Български език и литература                – ИУЧ V-VІІ

3.

11.11     16.00ч. Английски език                                      - ООП V-VІІ

4.

12.11     16.00ч. Математика                                             - ООП V-VІІ

5.

13.11     16.00ч. Математика                                             - ИУЧ V- VІІ

6.

16.11     16.00ч. История и цивилизации                        - ООП V-VІІ

7.

17.11     16.00ч. История и цивилизация                         - ИУЧ  V-VІІ

8.

18.11     16.00ч. Физика и астрономия                            - ООП V-VІІ

9.

19.11     16.00ч. География и икономика                        - ООП VІІ

10.

20.11     16.00ч. Музика                                                    - ООП V-VІІ

11.

23.11     16.00ч. Биология и здравно образование          - ООП VІІ

12.

24.11     16.00ч. Човекът и природата                              - ООПХимия и опазване на околната среда   - ООП V-VІVІІ

13.

25.11     16.00ч. Информационни технологии                - ООП V -VІІ

14.

26.11     16.00ч. Изобразително изкуство                        - ООП V-VІІ

15.

27.11     16.00ч. Технологии и предприемачество          – ООП V-VІІ

16.

30.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт             - ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас
1. 08.02     16.00ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ
2. 09.02     16.00ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ
3. 10.02     16.00ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ
4. 11.02     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ
5. 12.02     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ
6. 15.02     16.00ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ
7. 16.02     16.00ч. История и цивилизация                       - ИУЧГеография и икономика                      - ИУЧ V-VІІ
8. 17.02     16.00ч. География и икономика                       - ООП V-VІІ
9. 18.02     16.00ч. Физика и астрономия                           - ООП VІІ
10. 19.02     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ
11. 22.02     16.00ч. Биология и здравно образование         - ООП VІІ
12. 23.02     16.00ч. Човекът и природата                             - ООПХимия и опазване на околната среда  – ООП V-VІVІІ
13. 24.02    16.00ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ
14. 25.02     16.00ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ
15. 26.02     16.00ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ
16. 01.03     16.00ч. Технологии и предприемачество         - ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет

Клас

1.

08.03     13.00ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

09.03     13.00ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

10.03     13.00ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

11.03     13.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

12.03     13.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

15.03     13.00ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ

7.

16.03     13.00ч. История и цивилизация                       - ИУЧ V-VІІ

8.

17.03     13.00ч. Физика и астрономия                           - ООП VІІ

9.

18.03     13.00ч. География и икономика                        - ООП V-VІІ

10.

19.03     13.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

22.03     13.00ч. Биология и здравно образование         - ООП VІІ

12.

23.03     13.00ч. Човекът и природата                             - ООП

Химия и опазване на околната среда  – ООП

V-VІ

VІІ

13.

24.03     13.00ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ

14.

25.03     13.00ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ

15.

26.03     13.00ч. Технологии и предприемачество         - ООП V-VІІ

16.

29.03     13.00ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ

 

 

 

 

 

 

Вестник Азбуки- „Когато в училище е интересно“

Статия във в. Азбуки за ОУ „Найден Геров“