Search

Библиотечно обслужване

Училищната библиотека в ОУ „Найден Геров“ е място, което подпомага, развива, насърчава четенето, търсенето на информация, проучването, мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес и предоставя стимулираща среда за личностно, социално и културно развитие на учениците.

   Училищната библиотека осъществява библиотечно-информационно обслужване на образователния процес, като обезпечава и подпомага постигането на държавните образователни изисквания, съобразно учебните програми и учебните планове в системата на училищното образование.

Ръководител на библиотеката: Юра Стойкова


         През учебната 2021-2022 г. беше обновена библиотеката и нейния фонд по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“- Модул „Библиотеките като образователна среда“.

Целите на училищната библиотека са:

  • да подпомага учебния процес;
  • да насърчава четенето и грамотността;
  • да формира медийна и информационна грамотност;
  • да развива критическо мислене и умения за разрешаване на проблеми;
  • да интегрира технологиите в учебния процес;
  • да подкрепя професионалното развитие на учителите;
  • да създава интерес и любов към литературата и културните ценности.

Благодарности към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за предоставените книги на библиотеката към ОУ „Найден Геров“