Search

Квалификация

Вътрешноучилищна квалификация:

 

 

ТЕМА

Срок на провеждане отговорник
1 Наредба за оценяването – изменения м.Септември

 

Юра Стойкова – Гл.учител

Илияна Андреева – ЗДУД

2 Оказване на педагогическа и методическа помощ на новопостъпили учители и млади колеги. Ролята на наставничеството м.Септември

 

Юра Стойкова – Гл.учител

Гергана Радилова-ГЦОУД

3 Разработване и управление на образователни проекти в класната стая м.Октомври Иван Иванов

Ваня Малендакова

4 Образование без предразсъдъци м. Октомври Иванка Качарова

Магдалена Маринова

5 Ролята на играта в учебния процес м. Ноември Таня Железова

Радостина Чолакова

6 Превенция на проблемното поведение в училище м. Ноември Мария Димова-Георгиева

Метин Башев

7 Открит урок по самоподготовка в ГЦОУД-VI клас (споделяне на добри практики) м. Декември Магдалена Маринова-ГЦОУД
8 Открит урок по самоподготовка в ГЦОУД – III клас  (споделяне на добри практики) м. Декември Антон Иванов-ГЦОУД
9 Ранна интервенция по отношение на неуспехите на учениците м. Януари Милена Христова

Петя Ангелова

10 Бърнаут – прегаряне в учителската професия. Как да се справим с него? м. Февруари Яна Тодорова,

Росица Иванова

11 Открит урок в начален курс – 1 клас (споделяне на добри практики; уч. предмет по избор) м. Март Иван Иванов
12 Арт-терапия – влияние на спорта, изобразителното изкуство и музиката върху процеса на учене м. Март Надежда Николова

Мария Божекова

13 Открит урок по Компютърно моделиране (споделяне на добри практики) м. Април Илияна Андреева-ЗДУД
14 Използване на електронни ресурси по време на учебните часове м. Април Красимира Стоева

Веселин Балъкчиев

15 Принципи на ефективната комуникация м. Май Кремена Сотирова,

Димитър Мушков

16 Обсъждане на изискванията за провеждане на НВО в  IV и в VII клас. м. Май Директор, ЗДУД