Search

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Описание на дейността
Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със
системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез
създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по
всички учебни предмети. За целта е необходимо да се осигурят материали за изготвяне
на индивидуално портфолио с еднакъв дизайн за всички ученици от паралелката.
Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на
материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително
средство за оценяване и да се оцени не само конкретен резултат, но и процесът на учене.