Search

НП „Квалификация“

Обща цел
Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и
социализацията на децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване и
обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти.
Конкретни (специфични) цели
1. Професионално развитие на педагогическите специалисти чрез осигуряване на обучения в
съответствие с потребностите.
2. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите
специалисти чрез включването им във форми на продължаваща квалификация.
3. Развиване и усъвършенстване на ключови професионални компетентности на
педагогически специалисти, вкл. за преподаване в дигитална среда.
4. Укрепване на възможностите на международното сътрудничество в областта на
квалификацията на педагогическите специалисти.
5. Подобряване на обезпечеността на училищата с учители с допълнителна професионална
квалификация „учител по религия“.
6. Формиране на нови политики за учители.