Search

НП „Мотивирани учители“

Дейност 2 Дейности, които се отнасят към специалисти с вече придобита
професионална квалификация „учител по…“/„учител в начален етап“, но без опит в
училищното образование.
Привличане и подбор по утвърден компетентностен модел;

Надграждащо теоретично и практическо обучение преди постъпване в
училище, ориентирано към високоефективно преподаване за покриване на индивидуалните
нужди на ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус и работа в
уязвими общности;
Назначение в целеви училища, където учениците са от уязвими общности и
имат ниски резултати и мотивация за учене и/или има недостиг на специалисти от целеви
специалности;

Обучение на учители-наставници по утвърдени програми;
Индивидуална подкрепа от учител-наставник на новоназначените учители.