Search

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата:
- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на
учениците от уязвимите групи;
- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;

- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване
на техните деца в системата на училищното образование;
- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните
работници.
За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от
отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и
маргинализиране поради ограничен достъп до образование.
2.2 Обхват на програмата:
Национален – всички държавни и общински училища.