Search

Проект „Заедно за успеха на всеки човек: повишаване на капацитета на ПС в мултикултурна среда“

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” | Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ДПОКПС е партньор в изпълнението на  Дейност 4: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда/ 270 педагози/ и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта /325 педагози/.

Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

За постигането на основната цел ще бъдат реализирани следните задачи:

Идентифициране на нуждите от повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти образователните медиатори в 17 партниращи училища;

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;

Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално- психологически климат в училището и обществото.

Дейностите, които се предвиждат за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, са обвързани с изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.

За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е включването на значителен дял от педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда. Важна роля за преодоляване на идентифицираните проблеми имат и образователните медиатори, които подпомагат приобщаването на родителите към образователния процес и подкрепят по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.

В тази връзка проектът планира поредица от обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предоставяне на допълнителна педагогическа помощ, както и обучения на образователни медиатори. По този начин ще обогатят професионално-педагогическите компетентности на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

 

Изпълнението на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„ се осъществява  чрез реализиране на  4 Дейности:

 

Дейност 1 Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди

 

Дейността включва:

1.Анализ и оценка на средата, в която функционира всяко училище: включително специфика на съответната ромска общност, заинтересовани страни (местна власт, доставчици на социални услуги, НПО, настоятелство, местни общности). Анализ и оценка на работата на педагогическите специалисти в мултикултурна среда с родителите и с децата на ниво училище.

 1. Идентифициране на нуждите на училищата– партньори по проекта от подобряване на работата в мултикултурна среда, вкл. оценка на работата на всяко от училищата и на педагогическите специалисти за:
 • въвеждане на интеркултурно образование и приобщаващо образование;
 • специфични подходи за работа с ученици от етническите малцинства: ученици наставници, участие в училищни парламенти и др.
 • взаимодействие с родителите в това число и участие на представителите на маргинализирани общности в родителските клубове, училищното настоятелство и обществените съвети;
 • партньорство със заинтересованите страни;
 • анализ на дейността на образователните медиатори в партниращите училища, необходимост от още медиатори, потребности от тяхното обучение и менторство, принос към работата в мултикултурна среда.
 • анализ на нуждите от обучение и квалификация за работа в мултикултурна среда.
 1. План за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в

партниращите училища: в съответствие с идентифицираните нужди. Във всяко училище ще бъде подготвен план за темите и

конкретните обучения за работа в мултикултурна среда, които да преминат педагогическите специалисти. Ще бъдат използвани

широк спектър от вече одобрени обучителни курсове на Център Амалипе, както и други курсове, за които ще бъдат избрани

обучителни организации на базата на конкурентна процедура.

 1. Актуализиране на училищни стратегически и програмни документи в сферата на интеркултурното образование и

образователната интеграция: в съответствие с идентифицираните нужди ще бъдат обновени част от документите, които всяко

училище следва да подготви в съответствие с чл. 263 на ЗПУО. По-конкретно, ще бъде изработена актуализация на училищната

програма за превенция на ранното напускане на училище и програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

на децата и учениците от уязвими групи.

 

Поддейност 1 Изпълнява се от ЦМЕДТ „Амалипе“-  Анализ и оценка на средата (местна власт, доставчици на социални услуги, НПО, настоятелство, местни общности).

Поддейност 2 Изпълнява се от училищата- Идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда, анализ и изготвяне на план за провеждане на обученията на ниво училище.

Поддейност 3 Изпълнява се от училищата- Изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

ДЕЙНОСТ 2 Провеждане на краткосрочни обучения на педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити

 

ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ: ЦМЕДТ „Амалипе“ и външен изпълнител

 1. Краткосрочни обучения от експерти/обучители на ЦМЕДТ „Амалипе“, които завършват с присъждане на един квалификационен кредит на следните теми според идентифициране на нуждите:
 • Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище;
 • Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда “Всеки ученик ще бъде отличник”;
 • Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност;
 • Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността;
 • Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите;
 1. На база идентифицираните на потребности на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда ще се проведат краткосрочни обучения от външен изпълнител, които завършват с присъждане на един квалификационен кредит на следните теми според идентифициране на нуждите:
 • Различие, изключване, малцинственост – подходи за разбиране и включване;
 • Общност и културна идентичност – управление на различията;
 • Междукултурна комуникация и общуване – принципи и подходи;
 • Междукултурни и междуобщностни конфликти – превенция и управление;
 • Лидерство и етика в междукултурното общуване;

III. На база идентифицираните на потребности на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда ще се проведат краткосрочни обучения от експерти/ обучители на ЦМЕДТ „Амалипе“, които завършват с присъждане на два квалификационни кредита според идентифициране на нуждите на тема: Фолклор на етносите –  ромски фолклор- програмата е продукт, разработван от Център Амалипе през последните 17 години с помощта на десетки училища от цялата страна, в който се прилага в над 250 училища. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове /занимания по Фолклор на етносите във всички етапи и форми.

 1. На база идентифицираните на потребности на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда ще се проведат краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на три квалификационни кредита по следните теми според идентифициране на нуждите:
 • Управление на мултикултурното училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда;
 • Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда;
 • Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес;
 • Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността;
 • Нормативна уредба и финансиране на дейности за образователна интеграция в мултикултурна среда;

 

ДЕЙНОСТ 3 Провеждане на краткосрочни обучения на педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда, които НЕ завършват с присъждане на квалификационни кредити

ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ: ЦМЕДТ „Амалипе“ и външен изпълнител

 1. Краткосрочни обучения, изпълнени от външен изпълнител, за да се получи комплексна подготовка на педагогическите специалисти и образователни медиатори от организации с натрупан опит и експертиза, допълваща успешните практики на ЦМЕДТ „Амалипе“:
 2. История и факти за ромската общност: семейната йерархия, вътрешно групово деление в ромска общност, образователни нагласи на отделните ромски групи;
 3. Лидерство в ромска общност. Центрове на влияние, търсене на решение на проблеми. Работа на терен.
 4. Обучение на учители, други педагогически специалисти и образователни медиатори за създаване на отношения на доверие и комуникация. Методи и похвати, използвани в работата на образователния медиатор;
 5. Привличане на заинтересованите страни за по-ефективна подкрепа на децата и учениците от етническите малцинства в образователна среда: обществени съвети, училищни настоятелства, родителски клубове, институции на местно ниво, НПО, местна общност;
 6. Прилагане на методите на интервизията и супервизията в педагогическите колективи за преодоляване на професионалното прегаряне;
 7. Краткосрочни обучения, провеждани от експерти/ обучители от ЦМЕДТ „Амалипе“. Ще бъде апробиран модел за комплексна подкрепа на педагогическите специалисти, като ще бъдат обучени учители-наставници/ментори, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители. Обучените учители-наставници ще получат подготовка за провеждане на вътрешно-училищната квалификация и други обучения. ЦМЕДТ „Амалипе“ ще гарантира включването на учителите-наставници в обучения, поддържащи техния капацитет и ниво на обучители.

 

ДЕЙНОСТ 4 Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално- квалификационни степени за работа в мултикултурна среда

 

ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново

Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКС) е основно структурно звено на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. ДЕПОКПС се включва като партньор в изпълнението на Дейност 4 чрез провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС за работа в мултикултурна среда, едногодишна професионално-педагогическа специализация на педагогически специалисти и процедури за придобиване на всички ПКС на педагогическите специалисти, включени в проекта.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ провежда обучение за придобиване на професионална квалификация “учител” в 4 акредитирани професионални направления и има програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по 19 докторски програми, съответстващи на учебен предмет от училищната подготовка.

ДЕПОКПС реализира обучения по 11 програми за подготвителни консултативни курсове за придобиване на ПКС (в съответствие с чл.46, ал.1 (а) на Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Програмите са приети от Съвет на Департамента и включени в Каталог, утвърден от ректора на висшето училище. Четири от тях са в съответствие целите на проектната дейност, тъй като са обвързани с работата на педагогическите специалисти в мултикултурна среда. Насочени са към придобиване на пета и четвърта ПКС, а информационния пакет към всяка от тях е публично достъпен на страницата на ДЕПОКПС в сайта на ВТУ.