Search

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 И през учебната 2022-2023 г. продължава обучението на ученици по проекта:

Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда с ръководител Илияна Андреева:

ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ 2  „Обучение  на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“:

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА ИЛИЯНА АНДРЕЕВА

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЕВА:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ 4  „Обучение  на обучение на родители/образователни медиатори за придобиване на умения за работа в електронна среда“
- С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЕВА
Учебна 2021-2022 г.

Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда с ръководител Илияна Андреева:

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЛАПТОПИ, получени по проекта по Дейност 1, които бяха раздадени, за да се използват по време на онлайн обучението:


ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ 2  „Обучение  на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“:

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА ИЛИЯНА АНДРЕЕВА

 

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА КРАСИМИРА СТОЕВА:

 

  • С РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА: