Search

Състав


Поименният състав на членовете на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“ :

Теньо Божеков – кмет на с. Гавраилово, представител на Община Сливен

Радка Петкова Илиева – представител на родителите;

Кирил Евгениев Кирилов – представител на родителите;

Злати Андонов Йорданов  – представител на родителите;

Зоя Дончева Йорданова – представител на родителите.

Резервни членове:

Красимира Русева – кметство Гавраилово– резервен член на Община Сливен;

Христо Колев Ганев– резервен член на родителите;

Радка Спиридонова Димитрова – резервен член на родителите;

Рашко Станчев Иванов – резервен член на родителите;

Донка Станчева Александрова – резервен член на родителите;

На заседание  на обществения съвет на 05.01.2023 г. към ОУ „Найден Геров“ са избра единодушно за Председател: Радка Илиева и за Секретар: Кирил Кирилов.

Представители на ученическото самоуправление: в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата са определени представители на ученическото самоуправление в обществения съвет към ОУ „Найден Геров“, които да участват с право на съвещателен глас в заседанията на съвета за учебната 2022-2023 г., както следва:

1. Ани Димитрова Драгиева – 7б клас

2. Иван Петков Иванов – 7а клас

3. Иван Христов Тодоров – 7а клас

4. Стефка Стойкова Георгиева- 7а клас

5. Щилиян Иванов Тодоров- 7б клас