Search

БДП

Информационен бюлетин на ДА БДП, посветен на Първи юни-денят на детето

План на комисията по БДП за учебната 2023-2024 г.

Послания на есенния лист за БДП

Протокол за отборно класиране на училищния кръг от Националното състезание по БДП за ученици през учебната 2022-2023 г.

 

Заповед № РД-09-156/27.01.2023 г. на проф. Сашо Панов, министър на образованието и науката

Актуализирана Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ в системата на предучилищното и училищното образование

Площадка по БДП

Практически препоръки за безопасност на пътя за учебната 2021/2022 година, свързани с конкретни дейности, насочени към обезпечаване сигурността на децата и учениците и намаляване на пътния травматизъм с тяхно участие на територията на община Сливен.

Информация, относно забрана за навлизане на пътни превозни средства по пешеходните зони на гр. Сливен и начина им на управление:

Съгласно чл.80а от Закона за движение по пътищата

Чл. 80а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;

4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;

5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;

3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;

5. да превозва други лица;

6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;

2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

(4) С наредба на общинския съвет се определят:

1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4;

2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.


График ПГ-БДП

План на комисията по БДП за учебната 2021-2022 г.

Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП:

Видео „Пътят е за всички“https://www.facebook.com/252771224857123/videos/756141361481253/