Search

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Библиотеките като образователна среда“ 

Описание на дейността
Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда” включва:
1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел
създаване на библиотечен фонд, в училищата, в които няма такъв, и обогатяване с нова
съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд. Проучването на
интересите и потребностите на учениците се извършва по определен от директора на
училището ред.
2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в
училище – неформална уютна читателска среда, която да предразполага учениците, както
към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане
и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.
Този кът може да се създаде както в училищната библиотеката, така и извън нея – на
територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства.
В създадения „кът за четене” може да се създаде възможност за позициониране на
следното оборудване – конструктори, добавена виртуална реалност, игри, комплекти за
експерименти и други, с цел осигуряване на визуализация в работата на учителите.
3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за
четене”/училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се
насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес –
програма на теми и инициативи през учебната година. В провежданите инициативи може да
вземат участие лектори, автори на произведения и други.
Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда” включва:
1. Провеждане на срещи между представители на обществени библиотеки и
представители на училища за обсъждане, планиране и реализиране на инициативи през
учебната година, в които да се включат училищата (включително по т. 2, т. 3 и т. 4 от
Дейност 2). Целта на съвместните инициативи е да се създаде интерес и любов към
книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се
формира отношение към културата като цяло, да се придобият по-задълбочени познания
в областта на литературното наследство и съвременната литература, природните
(естествените) и точните науки. Инициативите, в които могат да се включат известни в

публичното пространство личности, следва да бъдат под формата на литературничетения, конкурси, „дни на ….” и други.

2. Провеждане в обществените библиотеки на задължителни учебни часове,

избираеми учебни часове и факултативни учебни часове по учебни предмети от
училищната подготовка.
3. Организиране на срещи между представител на обществената библиотека и
учениците и техните учители от съответното училище с цел мотивирането им за ползите,
които дава книгата за тяхното интелектуално, социално, културно и личностно развитие и
привличането им за читатели/членове на обществената библиотека – за проявилите
желание ученици ще се осигури абонамент за читателски карти, както и достъп до
специализираните услуги, които предоставят обществените библиотеки, съгласно Закона
за обществените библиотеки – предоставяне на писмена библиографска информация;
предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; доставка на библиотечни
документи от страната и чужбина; достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
копиране на библиотечни документи; публикуване на издания.
4. Повишаване на квалификацията на библиотекарите в обществените и в
училищните библиотеки, ангажирани с реализацията на културно-образователните
инициативи, чрез организиране на съвместни тематични срещи на учители и
библиотекари с цел обсъждане на възможности за обучение, консултации, неформално
общуване.