Search

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Описание на дейността
Националната програма е насочена към изграждането на партньорство на взаимно
доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Кандидатстват
училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента
на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).
Преходът между различните образователни етапи съвпада с различни периоди в
личностното развитие на ученика. Привличането на родителите в училищния живот ще
улесни прехода на децата им от детската градина в първи клас, от началния към
прогимназиалния етап, от прогимназиалния към гимназиалния етап и ще допринесе за
създаване на една здравословна среда на обучение. Осигуряването на плавен преход между
различните образователни етапи е важно, за да могат учениците да имат увереност в
собствените си възможности, мотивация за учене и за личностно развитие, желание да
посещават училището.
Началото на всеки един етап от степента на училищното образование е свързано с
адаптация на учениците и техните родители. С началния етап, по-конкретно с първи клас,
започва периодът на училищното образование след задължителната предучилищна
подготовка. Това е времето на адаптация на децата към училищната среда и към новата им

роля на ученик, на изграждане на нови отговорности и задължения на ученика и съответно

на неговия родител, на формиране на взаимоотношения на доверие и уважение между
учител-ученик, между учениците, между учител-родител.
В прогимназиалния етап започва различна организация на учебния процес –
обучението по учебните предмети се осъществява от различни учители, оценяват се
резултатите от обучението на учениците. Има ученици, които продължават обучението си в
прогимназиалния етап в друго училище и на тях им предстои адаптиране в новата
училищна среда. Това е и времето, през което започва специфичният период на пубертета и
учениците навлизат в нов етап на личностно развитие.
Ключово условие за осъществяване на плавния преход между различните
образователни етапи за учениците, на успешната възпитателна работа в образователната
институция, както и за създаване на подходяща среда за формиране и развитие на
личностни качества и социална компетентност на учениците, е подкрепата от страна на
родителите.
За подобряването на взаимната подкрепа между училището и родителите с цел
постигане на положителни резултати във възпитанието и образованието на учениците по
националната програма е допустимо изпълнение на следните дейности.
Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите
За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън
него през учебната 2022 – 2023 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18.01.2023 г. се проведе общо мероприятие с родителите на учениците от ОУ „Найден Геров“ по Националната програма под надслов: „Арт ателие и беседа на тема семейните ценности“: