Учебна информация

Информация за ученици в СФО

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас,/ дапуска се и обучение за завършване на два класа в една година ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението и само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/.

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

График за провеждане на консултациите на учениците в самостоятелна форма на обучение, както следва:

  • начало на консултациите -11.10.2023 г.

ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, чл.38 ал.1 т.1 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва:

  • ноемврийска сесия – 06.11.2023 г.
  • февруарска сесия    – 06.02.2024 г.
  • мартенска сесия    –  05.03.2024 г.

        Заявленията за записване на учениците в самостоятелна форма на обучение се приемат от 01.09.2023 г. до 14.09.2023 г. и до 20 учебни дни преди редовна изпитна сесия.

Информация за родители

График на родителските срещи за учебната 2023-2024 г.

Графици за прием за учебната 2024-2025 г.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сливен за учебната 2024/ 2025 г.

Седмично разписание

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.- 2 срок

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.- 1 срок

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Математика – 21 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

 

Заповед на министъра на образованието

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. VII клас (18 учебни седмици)