Monthly Archives: октомври 2013

Проект “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”

Бенефициент:
Община Сливен

Партньори:

ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово

•I СОУ „Хаджи Мина Пашов” гр. Сливен
•ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово
•ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре
•Ромска академия за култура и образование- гр. Сливен
 
 
Обща цел:

Реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици на територията на Община Сливен и превенция на повторното им отпадане, чрез включване на всички заинтересовани страни, работещи в областта на интеграцията.

Специфични цели:

  • Идентифициране на отпадналите ученици в общината по типове училища.
  • Изработване анализ на текущото състояние, включващ прецизно описание на целевата група, диагностициране на причините за отпадане, установяване на връзката между времето на отпадане и възрастта.
  • Изработване и прилагане пакет конкретни мерки (гъвкави механизми за реинтеграция)  на базата на дейностите, описани в проекта, включително програми за работа с върнатите в училище за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание, програми за обучение на педагогическите кадри за работа с отпаднали ученици, майчиният език на които не е български.
  • Мотивиране на отпадналите ученици и родителите, създаване на адаптивна приемна среда в училище, реализиране на дейности за интеркултурно образование и създаване условия за успешното постигане общата цел на проекта, както и за устойчивост на постигнатите резултати.

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОЕКТА: