najdengerov

Информация за ученици в СФО

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас,/ дапуска се и обучение за завършване на два класа в една година ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението и само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/.

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

График за провеждане на консултациите на учениците в самостоятелна форма на обучение, както следва:

  • начало на консултациите -11.10.2023 г.

ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, чл.38 ал.1 т.1 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва:

  • ноемврийска сесия – 06.11.2023 г.
  • февруарска сесия    – 06.02.2024 г.
  • мартенска сесия    –  05.03.2024 г.

        Заявленията за записване на учениците в самостоятелна форма на обучение се приемат от 01.09.2023 г. до 14.09.2023 г. и до 20 учебни дни преди редовна изпитна сесия.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания

Програмата предоставя възможност децата да бъдат преглеждани безплатно и при необходимост да им бъдат поставяни силанти, като средство за предпазване от кариес.

Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по НППОЗД- Област Сливен 2023 г.

Обява за ръководители на дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

ЛИНК КЪМ ОБЯВАТА

Обява за Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“ по Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Обява за Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“

 

Обява за процедура по НП „Подрепа на оразователните медиатори и социалните работници“

ОУ „Найден Геров“, с . Гавраилово обявява процедура за назначаване на двама образователни медиатори:

линк към процедурата.

Отпускане на еднократна помощ от 300 лв. на родителите на деца, записани в първи клас за учебната 2021/2022 г. в ОУ „Найден Геров“

Уважаеми родители, информираме Ви, че ако имате ученик/ци, записани в първи клас в ОУ „Найден Геров“, за възможността да им бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Средствата се отпускат независимо от семейните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Отпуска се след подаване на заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“, в срок до 15 октомври 2021 г., като се прилагат удостоверение, издадено от ОУ „Найден Геров“, че детето е записано в първи клас и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Удостоверение може да получите всеки ден на място в училището от 8:00 до 16:00 часа. Заявлението може да изтеглите от тук.

Обяви за прием на документи за двама Експерти „Образователни дейности“по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

1. Обява Експерт  „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на  децата и учениците от етнически малцинства за изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

2. Обява експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

„Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“- НАУЧИ КАК….

  

 

 

 

       Интернет страница на ГДПБЗН-МВР


Резултати от класиране в Националния конкурс за фотография „Фотоприказки” – Кърджали 2020

Информация за родители

График на родителските срещи за учебната 2023-2024 г.