Monthly Archives: април 2024

Информация за ученици в СФО

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас,/ дапуска се и обучение за завършване на два класа в една година ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението и само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/.

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

График за провеждане на консултациите на учениците в самостоятелна форма на обучение, както следва:

  • начало на консултациите -11.10.2023 г.

ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, чл.38 ал.1 т.1 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва:

  • ноемврийска сесия – 06.11.2023 г.
  • февруарска сесия    – 06.02.2024 г.
  • мартенска сесия    –  05.03.2024 г.

        Заявленията за записване на учениците в самостоятелна форма на обучение се приемат от 01.09.2023 г. до 14.09.2023 г. и до 20 учебни дни преди редовна изпитна сесия.